พระเจดีย์ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระเจดีย์ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระเจดีย์ ๘๔ พรรษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกหลวงพ่ออุตตะมะเป็นประธานวางศิลาฤกษ์เมื่อพ.ศ. ๒๕๓๖ในสมัยพระอธิการสมเด็จ วราสโย สร้างเพื่อถวายกุศลในวโรกาสเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งมีชาติภูมิเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่ตั้ง

ชื่อสถานที่ตั้ง วัดท่าขนุน เลขที่ ๒๓๕ หมู่ที่ ๑ บ้านท่าขนุน ถนนกาญจนบุรี –สังขละบุรี ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

http://m-culture.in.th/moc_new/album/

. . . . . . . . .