พระลิขิตแห่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระลิขิตแห่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พระพุทธศาสนาไม่มีผู้ใดอาจทำให้เศร้าหมองได้แม้แต่น้อย พระพุทธศาสนาคือเพชรที่น้ำแรงแสงกล้า

บริสุทธิ์สว่างไสว คือ อาทิตย์ยามเที่ยงวันที่เจิดจ้าบนท้องฟ้า ความสกปรกใดก็ไม่อาจแทรกซึมเข้าสู่เนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาได้ ดังนั้นไม่ว่าใครจะทำชั่วร้ายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา จะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม ก็ไม่อาจทำพระพุทธศาสนาให้หมองมัวได้ แต่ทำชีวิตจิตใจตนเองให้หมองมัวนั้นแน่นัก

พุทธศาสนิกและผู้ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนา จากพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ มีหน้าที่ต้อง

กตัญญูกตเวทีตอบ คือ ต้องเทิดทูนรักษา มิใช่เหยียบย่ำทำลายด้วยความประพฤติผิดศีล ผิดธรรมผิดวินัย เพราะนั่นเป็นความอกตัญญูที่ผู้รู้ย่อมตราหน้า และผลบาปกรรมย่อมแรงด้วย

พระภิกษุสามเณรก็มีหน้าที่ต้องกตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ทรงแสดงสั่งสอนไว้

อย่างไร ทรงวางระเบียบศีลวินัยสำหรับสงฆ์ไว้อย่างไร ต้องปฏิบัติด้วยความเคารพเทิดทูนให้เรียบร้อยด้วยดีอย่างยิ่ง นอกจากนั้น พระเณรพึงนึกถึงอุปการะที่ได้รับจากญาติโยม ชีวิตของพระเณรดำรงอยู่โดยปราศจากอุปการะของญาติโยมไม่ได้ จึงพึงมีกตัญญูกตเวที รู้คุณของญาติโยม และพึงตอบแทนด้วยดี ด้วยการปฏิบัติเป็นพระดีพระแท้ เพราะนั่นคือความประสงค์แท้จริงในจิตใจญาติโยมผู้ให้ความอุปถัมภ์บำรุงพระเณร เป็นพระดี เป็นพระแท้ เป็นพระมีศีลมีวินัยงดงาม เจริญในพระธรรมวินัย นั่นคือความกตัญญูกตเวทีสำหรับพระเณร เป็นพระไม่ดี เป็นพระไม่แท้ เป็นพระไม่มีศีล ไม่มีวินัย นั่นคือ อกตัญญูกตเวที ต่อพระพุทธศาสนา ต่อพระพุทธเจ้า ต่อพระธรรม ต่อพระสงฆ์ เป็นอกตัญญูที่หนักหนาทีีสุด จึงมีผลที่เลวร้ายหนักหนาที่สุด

ขอจงมีใจมั่นคงอบรมกตัญญูกตเวทีตาธรรมให้เกิดได้มาก มีดังปรารถนา เพื่อได้รับคุณนานาประการ

เป็นมงคลแก่ชีวิต

ขอถวายพร ขออำนวยพร

(สมเด็จพระญาณสังวร)

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

วัดบวรนิเวศวิหาร

หมายเหตุ คำนิยมในหนังสือสวดมนต์ นวกภิกษุ วัดบวรนิเวศวิหาร ฉบับพิมพ์ที่ มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗ จำนวน ๒๐๔ หน้า

http://www.l3nr.org/posts/210601?locale=en

. . . . . . . . .