พระโอวาทวันวิสาขบูชา สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระโอวาทวันวิสาขบูชา

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกประทานพระโอวาท

เนื่องในวันวิสาขบูชาทรงแนะยึดพระรัตนไตรเป็นแนวทางดำเนินชีวิต

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาทเนื่องในวันวิสาขบูชา

ประจำปีพุทธศักราช 2553 ความว่า

วันวิสาขบูชา เป็นวันที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เพราะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และ

ปรินิพพาน พระองค์ทรงเป็นพระบรมศาสดาผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณอันประเสริฐ 3 ประการ คือ

พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ต่อทวยเทพ มวลมนุษย์และสรรพสัตว์

เนื่องด้วยพระพุทธศาสนามีคุณูปการอันใหญ่หลวง ซึ่งอำนวยประโยชน์เกื้อกูลความเจริญรุ่งเรือง และความสงบร่มเย็นแก่นานา

อารยชนมาตลอดระยะเวลากว่า 2,500 ปี ฉะนั้น เมื่อวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2553 มาถึง ควรที่เราทั้งหลายจะได้ทำการบูชา และ

น้อมรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทั้งพระธรรม และพระอริยสงฆ์ เพื่อน้อมนำมาเป็นที่พึ่งของตน เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

ดำเนินชีวิต เพื่อความสวัสดีและความสงบร่มเย็นแก่เพื่อนร่วมโลกสืบไป

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศล อำนวยให้ทุกท่านเจริญด้วยสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนชัยมงคงตลอดไปโดยทั่วกัน

ขอบคุณที่มา : www.posttoday.com

http://www.watpanonvivek.com/index.php/section-table/2012-07-14-12-23-28/2279-2010-05-27-21-02-56

. . . . . . . . .