โอวาทคำสอนของหลวงพ่อพุทธทาส ภิกขุ

โอวาทคำสอนของหลวงพ่อพุทธทาส ภิกขุ

ตายให้เป็นคือตายชนิดที่ไม่ตาย แต่กลับเป็นอยู่ตลอดกาล และต้องเป็นการกระทำชนิดที่เรียกว่าตายเสียก่อนตาย คือ ตายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนแต่ร่างกายแตกดับ……

๐ ๐ ๐ ๐
การกุศลที่แท้จริงและสูงสุดนั้นคือ….การทำให้มนุษย์ได้รู้ถึงสิ่งที่มนุษย์ควรรู้หรือจำเป็นต้องรู้ และให้ได้ถึงสิ่งที่ควรเข้าถึงหรือจำเป็นต้องเข้าถึง กล่าวคือธรรมะที่ทำให้จิตใจสูง ได้แก่การที่มีใจมีความสะอาดปราศจากกิเลส ใจสว่าง สงบของจิตใจ ซึ่งจำเป็นเร่งด่วนหรือต้องการก่อนสิ่งอื่นใด
ทั้งหมดทั้งสิ้น

อย่ามุ่งหมายความสุขอันประเสริฐอะไรๆให้มากไปกว่าความปกติของจิตที่ไม่ยินดียินร้าย ไม่ขี้นไม่ลงไปตามอารมณ์ที่กระทบ เพราะไม่มีสุขอะไรประเสริฐยิ่งไปกว่าความปกติของจิตนั้น…. ๐ ๐ ๐ ๐

http://supissara.myreadyweb.com/article/category-36353.html

. . . . . . . . .