ประวัติความเป็นมา พระคาถาชินบัญชร ของ หลวงพ่อโต

ประวัติความเป็นมา พระคาถาชินบัญชร ของ หลวงพ่อโต

พระคาถาชินบัญชรนี้กล่าวกันว่า ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒจารย์ (โต พรหมรังสี) สุดยอดพระมหาเถราจารย์ ๕ แผ่นดิน แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ค้นพบจากคัมภีร์ใบลานที่ตกทอดมาจากประเทศศรีลังกา ต้นฉบับเดิมจารึกเป็นภาษาสิงหล ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯพิจารณาเห็นว่าเป็นคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และทรงพลานุภาพมากสุดที่จะพรรณาได้ จึงนำมาดัดแปลงแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาให้สมบรูณ์ ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ภาษาบาลี และมีความหมายที่ทำให้เกิดสิริมงคล แก่ผู้สวดภาวนาทุกประการ

คำว่า ชินบัญชร แปลว่า กรง หรือ เกราะป้องกันภัยของพระพุทธเจ้า จากคำว่า ชิน หมายถึง พระชินสีห์ คือ พระพุทธเจ้า บัญชร แปลว่า กรง หรือ เกราะ เนื้อหาในบทสวดชินบัญชรนั้น เป็นการอัญเชิญพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ เริ่มตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระนามว่าตัณหังกร เป็นต้น มาสถิตอยู่ในทุกอณูของร่างกาย

เพื่อเป็นการเสริมพลังพุทธคุณให้ยิ่งใหญ่ ก่อเกิดคุณานุภาพแก่ผู้สวดภาวนา จึงอัญเชิญพระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้า ๘๐ องค์ซึ่งเป็นผู้มีบารมีธรรมยิ่งใหญ่ ตลอดทั้งอาราธนาพระสูตรอันศักดิ์สิทธิ์ ที่มีอานุภาพในด้านต่างๆ มาสถิตทุกส่วนของร่างกาย รวมกันสอดคล้องเป็นกำแพงแก้วคุ้มกัน ตั้งแต่กระหม่อมจอมขวัญลงมา ห้อมล้อมรอบตัวของผู้สวดภาวนาพระคาถา จนกระทั่งหาช่องโหว่ให้อันตรายสอดแทรกมิได้

การสวดมนต์หรือบริกรรมมนต์คาถานั้น มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญข้อหนึ่ง ก็คือเพื่อให้เกิดบุญกุศล มีความสุขสงบแห่งจิตใจ และด้วยอานุภาพแห่งการสวดมนต์นั้น จะทำให้จิตเบิกบาน อารมณ์แจ่มใสก่อให้เกิดอานุภาพในการปกป้องคุ้มครองชีวิตให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทุกอย่าง

ผู้ใดได้สวดภาวนาพระคาถาชินบัญชรนี้เป็นประจำทุกวัน จะทำให้เกิดสิริมงคลสมบรูณ์พูนผล ศัตรูหมู่พาลไม่กล้ากล้ำกราย ไปที่ไหนก็เกิดเมตตามหานิยม เกิดลาภผลพูนทวีขึ้น ขจัดภัยจากภูตผีปีศาจตลอดจนคุณไสยต่างๆ ทำน้ำมนต์รดแก้วิกลจริต แก้สรรพโรคภัยหายสิ้นเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต มีคุณานุภาพตามแต่จะปรารถนา ดังคำโบราณว่า “ฝอยท่วมหลังช้าง” จะเดินทางไปที่ไหนๆ สวด ๑๐ จบแล้วอธิฐานจะสำเร็จดังเจตนาแล …

ขอขอบคุณ : http://dharma.thaiware.com/mobile/article_mobile_detail.php?article_id=69

. . . . . . . . .