ธรรมบรรยาย ความดีของพระพุทธศาสนา

ธรรมบรรยาย ความดีของพระพุทธศาสนา

เป็นธรรมะที่บรรยายโดยพระเทพสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) ในโอกาสต่างๆ ที่ผ่านมาในอดีต

(ที่ยกมาหนึ่งในล้าน)

การฆ่าสัตว์ และฆ่ามนุษย์ เพื่อบูชายันหมดไป
หลักคำสอนเรื่องอนิจจัง เกิดขึ้น
หลักคำสอนเรื่องอนัตตา เกิดขึ้น
พระพุทธศาสนา สอนให้คนมีเมตตาซึ่งกันและกัน
พระพุทธศาสนา สอนให้คนรู้จักหักห้ามใจ
พระพุทธศาสนา สอนให้คนรู้จักสิทธิเคารพสิทธิ
พระพุทธศาสนา สอนให้คนมีคำสัตย์ไม่กลับกลอก
พระพุทธศาสนา ชี้ให้เห็นสติปัญญาเป็นเรื่องที่สำคัญ
พระพุทธศาสนา สอนให้คนรู้จักให้อภัย

พระพุทธศาสนา สอนให้คนรู้จักสงเคราะห์ผู้ที่มีกำลังที่ด้อยกว่า
พระพุทธศาสนา สอนให้คนกตัญญูต่อผู้มีพระคุณทั้งหลาย
พระพุทธศาสนา สอนให้คนไม่ประมาท มัวเมาหลงไหล
พระพุทธศาสนา สอนให้คนรู้จักสามัคคี
พระพุทธศาสนา ชี้สิ่งที่เป็นโทษกับชีวิต (อบายมุข ๖)
มีบุคคลกลุ่มหนึ่งออกบวชเป็นดุจถ่วงของสังคม
ญาติของผู้ออกบวชเป็นดุจถ่วงอีกทางหนึ่ง
คุณธรรมที่เป็นนามธรรมถูกแปลออกมาเป็นรูปธรรม
เกิดบุคคลผู้เสียสละในทางพระศาสนาขึ้นมากมาย
เกิดผู้รับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ขึ้นมามากมาย
เกิดมีผู้รักชาติ-ศาสน์-กษัตริย์ขึ้นมากมาย
ทำให้คนทั้งชาติเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
——————————

ขอบคุณข้อมูล : http://palipage.com/watam/piyapan4/K00038.htm

. . . . . . . . .