ธรรมบรรยาย คุณของสมาธิ

ธรรมบรรยาย คุณของสมาธิ

เป็นธรรมะที่บรรยายโดยพระเทพสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) ในโอกาสต่างๆ ที่ผ่านมาในอดีต

สมาธิเป็นพลังภายใน หรือเป็นกำลังภายใน
สมาธิเป็นอาหารใจ ของผู้ปฏิบัติธรรม
สมาธิเป็นยารักษา โรคประสาท ปวดศรีษะ
สมาธิทำให้ตัดสินใจได้ถูกต้อง
สมาธิคือทางระบาย ความกลัดกลุ้มเศร้าหมองใจ
สมาธิดุจไฟของแบตเตอรี่รถยนต์
สมาธิเปรียบประดุจตำรวจ ปราบนิวรณ์ ๕ ประการ
สมาธิเปรียบประดุจเป็นยารักษาโรค เซื่องซึมโศกเศร้า
สมาธิทำให้ตัดสินใจในปัญหาของชีวิตได้ถูกวิธี
สมาธิทำให้ไม่ปวดศรีษะ

สมาธิแบบนับลม สมาธิแบบเจริญอนุสติ สมาธิแบบเจริญกสิน ๑๐
สมาธิแบบเจริญอสุภะ
สมาธิแบบกำหนดลม เรียกเจริญอานาปานสติ
กฎ ๕ ข้อในการเจริญสมาธิ ๑)ตัวตรง ๒)ศีรษะตรง
๓)ไม่คิดนึกถึงเรื่องไกล ๔)เรื่องใกล้ ๕)ดูแต่ลมเท่านั้น
วิธีการหลับในสมาธิ
การเข้าสมาธิเพื่อให้เห็นนิมิตต่างๆ (เข้าให้ถึงญาณที่ ๔ แล้วถอยมาอยู่ญาณที่ ๒)
การเข้าสมาธิพูดคุยสนทนากันของพระอริยเจ้าทั้งหลาย
วิธีสังเกต ผู้ถอดจิตไปนรก หรือสวรรค์
การเข้าสมาธิเพื่อดับจิตของพระเถระทั้งหลาย
การเข้าสมาธิเพื่อพระนิพพาน ของพระพุทธเจ้า
และการเข้าสมาธิก่อนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

เหตุให้จิตไม่เป็นสมาธิ
1. นั่งไม่ถูกวิธี
2. จิตวิตกกังวล
3. เหนื่อยมาก
1. ป่วยหรืออาพาธ
2. ราคะเกิด
3. โทสะเกิด
4. มีอารมณ์มากระทบ

——————————

ขอบคุณข้อมูล : http://palipage.com/watam/piyapan4/K00041.htm

. . . . . . . . .