ธรรมบรรยาย ประโยชน์ของโลกเบื้องหน้า

ธรรมบรรยาย ประโยชน์ของโลกเบื้องหน้า

เป็นธรรมะที่บรรยายโดยพระเทพสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) ในโอกาสต่างๆ ที่ผ่านมาในอดีต

(ธรรมชาติของมวลมนุษย์ทุกคนกลัวจน แต่อยากรวย)
ต้องขยันในการกระทำกิจการงานทั้งหลายทั้งปวง
อารักขสัมปทา หมั่นรักษาในทรัพย์ที่ตนหามาได้ไว้
(มิให้น้ำท่วม ไฟไหม้ ผีหลอก ทรัพย์ได้)
รู้จักเลือกคบคนดี มีศีล มีธรรมะ มีคุณธรรม เป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นสหาย
(อเสวนา จ พาลานัง)
รู้จักแบ่งปันทรัพย์ที่ตนหามาได้ โดยทางที่ชอบ
(ใช้หนี้เก่า ให้เขายืม ใส่ปากงูเห่าจรเข้ ทิ้งเหว ฝังดิน)
ประโยชน์ในโลกเบื้องหน้า
ถึงพร้อมด้วยศรัทธาในพระรัตนตรัย เชื่อกรรม เชื่อผลของกรรม เชื่อปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ถึงพร้อมด้วยศีล จุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล ปาริสุทธิศีล อริยกันตศีล
ถึงพร้อมด้วยการบริจาค ถึงพร้อมด้วยบุญญเจตนา บุญญเขต บุญญสถาน บุญญวัตถุ อามิสทาน ธรรมทาน อภัยทาน สุญญตาทาน ให้ชีวิตเลือดเนื้อเป็นทาน
ถึงพร้อมด้วยปัญญา ทั้งโลกิยปัญญา และโลุกตรปัญญา ที่รอบรู้ในกองสังขาร ตามความเป็นจริง
ประโยชน์อย่างยิ่ง คือพระนิพพาน

ยอมรับความจริงในพระไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่ฝืนโลก ยอมรับความจริงของโลก และชีวิต
บุคคลบางคนในโลกนี้ เห็นแต่ประโยชน์โลกนี้ ไม่เห็นประโยชน์โลกหน้า และพระนิพพาน (มีตาข้างเดียว)
บุคคลบางคนในโลกนี้ เห็นประโยชน์ถึงโลกหน้าด้วย (มีตาสองข้าง)
บุคคลบางคนในโลกนี้ เห็นประโยชน์อย่างยิ่ง
(คือมรรค-ผล-นิพพานด้วย) มีตาสามข้าง
บุคคลบางคนในโลกนี้ ไม่เห็นประโยชน์ในโลกทั้งสรม
(เปล่ามา-เปล่าไป-มืดมามืดไป)
บางคนประมาทในวัยเด็ก บางคนประมาทในวัยหนุ่มสาว
บางคนประมาทในวัยแก่เฒ่าชรา
บางคนไม่ประมาทในวัยทั้งสาม บางคนประมาทในวัยทั้งสาม
มืดมา สว่างไป / มืดมา มืดไป / สว่างมา สว่างไป / สว่างมา มืดไป

——————————
ขอบคุณข้อมูล : http://palipage.com/watam/piyapan4/K00058.htm

. . . . . . . . .