ธรรมบรรยาย ออกพรรษา และ ปวารณา

ธรรมบรรยาย ออกพรรษา และ ปวารณา

เป็นธรรมะที่บรรยายโดยพระเทพสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) ในโอกาสต่างๆ ที่ผ่านมาในอดีต

คำว่า “ปวารณา” แปลว่าหมายถึงให้เราให้สติ ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ ในข้อที่บกพร่องที่จะต้องแก้ไข
ระหว่างภรรยา กับ สามี ระหว่างพ่อแม่ กับ ลูก
ระหว่างครูอาจารย์ กับ ศิษย์ ระหว่างเพื่อน กับ เพื่อน
ทำให้เราคลายละพยศ ลดมานะ ละทิฏฐิ ในการอยู่ร่วมกันลงได้มาก ไม่เก็บกดในอารมณ์
ออกพรรษา อย่าออกจากทาน-บุญกุศล
ออกพรรษา อย่าออกจากการเจริญสมาธิ
ออกพรรษา อย่าออกจากวัด
ออกพรรษา อย่าออกจากคุณความดี
ออกพรรษา อย่าออกจากความสามัคคี
ออกพรรษา อย่าออกจากศีล-ศีลอุโบสถ
ออกพรรษา อย่าออกจากการเจริญวิปัสสนา-ภาวนา
ออกพรรษา อย่าออกจากศาสนา

ออกพรรษา อย่าออกจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ตนมี
ออกพรรษา อย่าออกจากพระรัตนตรัย
ออกพรรษา อย่าออกจากพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆ์เจ้า
ออกพรรษา อย่าออกจากมรรค ผล นิพพาน
ออกพรรษา ขอให้ออกจากบาป
ออกพรรษา ขอให้ออกจากหลงยาเสพย์ติด
ออกพรรษา ขอให้ออกจากความทุกข์
ออกพรรษา ขอให้ออกจากประมาท
ออกพรรษา ขอให้ออกจากโง่เขลา
ออกพรรษา ขอให้ออกจากชั่ว
ออกพรรษา ขอให้ออกจากความมัวเมา
ออกพรรษา ขอให้ออกจากอุปาทาน
ออกพรรษา ขอให้ออกจากความโลเลเหลาะแหละ
ออกพรรษา ขอให้ออกจากสังสารวัฏฏ์-วัฏฏะสงสาร

——————————
ขอบคุณข้อมูล : http://palipage.com/watam/piyapan4/K00087.htm

. . . . . . . . .