ธรรมโอสถรักษาโลภ โกรธ หลง…หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

ธรรมโอสถรักษาโลภ โกรธ หลง…หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

ธรรมโอสถเพื่อละความโลภ ละความโกรธ และละความหลงนี้
ไม่มีอะไรจะเกินกว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
การเจริญสติปัฏฐานสี่ อันได้แก่ กายานุปัสสนาฯ
กาย ยืน เดิน นั่ง นอน มีสติพิจารณาเวทนาไว้อย่าหลง
และเมื่อเกิดโมหะขึ้นมา ก็กำหนดรู้ กำหนดจิตตลอดไป
จึงจะละกิเลสทั้งสามประการนี้อย่างได้ผล

การใช้ธรรมโอสถของพระพุทธเจ้า
ด้วยการเจริญสติปัฎฐานสี่นี้
สามารถจะรู้ความโลภ ความโกรธ และความหลงได้

ญาติโยมเอ๋ย!…
เราจะโลภกันไปถึงไหน?
เราจะโกรธกันไปถึงไหน?
เราจะหลงกันไปถึงใหน?

เพราะในไม่ช้าต่างก็จะตายจากกันไปแล้ว
ไม่มีใครผู้ใดจะอยู่ค้ำฟ้าได้ดอก
ดังนั้นเราจงมาช่วยกันบรรเทากิเลสทั้งสามนั้น
ด้วยการมาเจริญกรรมฐานกันเสียเถิด…ประเสริฐที่สุด
อะไรจะมาดีเท่ากับ ทาน ศีล ภาวนา
ทำให้จิตใจเบิกบานหรรษา
กิเลสทั้งสามกองดังกล่าว จะได้ลดน้อยถอยลงไป
ด้วยการหมั่นนึกถึงความตายกันเอาไว้อยู่เสมอๆ

ท่านทั้งหลาย!…

ได้เคยชี้แจงมาในเรื่องกรรมฐานแล้วว่า
ความโลภก็ตาม ความโกรธก็ตาม ความหลงก็ตาม
ความจะมีกุศลบุญราศีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายก็ตาม
ที่ท่านได้พากันมาเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
เพื่อตั้งสติสัมปชัญญะทุกประการ
เมื่อลมหายใจเข้า…รู้ พองหนอ ยุบหนอ ยืนหนอ …ห้าครั้ง
มีอะไรก็กำหนด โกรธ…หนอ
เสียใจ…หนอ ดีใจ…หนอ ตลอดรายการนั้น
เราท่านทั้งหลายจะได้พบได้เห็น
ความตายในทุกชีวิตอย่างมั่นคงถาวร

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.b.yimwhan.com/board/show.php?user=kobkob&topic=119&Cate=9

. . . . . . . . .