ประวัติมูลนิธิพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

ประวัติมูลนิธิพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

การขออนุญาติจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
มูลนิธิพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ได้จัดตั้งและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลถูกต้องเรียบร้อยตามเลขทะเบียนที่ 1294 ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2523 สำนักงานของมูลนิธิตั้งอยู่ที่วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 97 ตอนที่ 43 วันที่ 18 มีนาคม 2523

ทุนทรัพย์
ทุนทรัพย์เริ่มแรกจำนวน 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) ได้โอนเข้าเป็นทรัพย์สินของมูลนิธิ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2523 ทุนทรัพย์ดังกล่าว ส่วนใหญ่เกิดจากการบริจาคเพื่อรับ “ หนังสือภาพชีวประวัติและปฏิปทาของพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ” อีกส่วนหนึ่งเกิดจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา

ดอกผลของเงินทุน
ดอกผลของเงินทุนจะนำมาใช้ในการบำเพ็ญกุศลสาธารณประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิดังนี้

เพื่อสงเคราะห์ ภิกษุและสามเณรอาพาธ และคนไข้อนาถา ที่รับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
เพื่อสงเคราะห์นักเรียนที่ขาดแคลน และปราถนาจะได้ศึกษาเล่าเรียน และมีความประพฤติดี
บำเพ็ญศาสนกุศลตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
เพื่อร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ
ในยุคแรก มีกรรมการ 11 ท่าน ดังนี้
พล.อ.ต.ศักดิ์ ธารีฉัตร ประธานกรรมการ
พล.ร.ต. ประชุม เวศม์วิบูลย์ รองประธานกรรมการ
น.อ. เกษม งามเอก กรรมการ
น.อ. ระวาด อรุณเวช กรรมการ
น.อ. ประจักษ์ อิงคนินันท์ กรรมการ
นายวิโรจน์ ตังเดชะหิรัญ กรรมการ
นายพิชัย เลาหประสิทธิ์ กรรมการและเหรัญญิก
น.ต. สำเนียง เพ็ญบุญมี กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
ม.ร.ว. ทองศิริ ทองใหญ่ กรรมการ
นายพินัย แสงเพชร กรรมการ
ม.ร.ว. ชยธวัช ศรีธวัช กรรมการและเลขานุการ

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ ประกอบไปด้วย
พระสาสนโสภณ (วัดราชบพิตร) ประธานกรรมการ
น.ท. จันทร์ คงสุวรรณ กรรมการ
นาง ดวงพร ธารีฉัตร กรรมการ
ม.ร.ว.ชยธวัช ศรีธวัช กรรมการ
นายจำรัส นรากร กรรมการ
นพ. ชัยเยนทร์ รัตนวิจารณ์ กรรมการ
ดร. วรพัฒน์ อรรถยุกติ กรรมการ
นาย สุรศักดิ์ แซ่ลี้ กรรมการ
นพ. นิยม เกษจำรัส กรรมการ
นพ. ไพจิตร วราชิต กรรมการ
นาย เปี่ยมศักดิ์ ศิริสินธว์ กรรมการ
นาย นพดล เชิญตระกูล กรรมการ
นาย รุ่งเรือง จุลชาติ ที่ปรึกษา
นาย วิโรจน์ ตังเดชะหิรัญ กรรมการ และ เหรัญญิก
นาย ภัสสรสิริ งามเอก กรรมการ และ เลขานุการ

มูลนิธิพระอาจารย์ ฝั้น อาจาโร จดทะเบียนเลขที่ 1295 วันที่ 7 มกราคม 2523 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 97 ตอนที่ 43 กระทรวงการคลัง ได้ออกประกาศตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีเงินได้ และภาษีมูลค่าเพิ่ม(ฉบับที่ 2)ฯ ข้อ 298 อนุมัติให้มูลนิธิพระอาจารย์ ฝั้น อาจาโร เป็นสถานสาธารณกุศล ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนเงินบริจาคได้

ผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมทำบุญกับมูลนิธิ พระอาจารย์ ฝั่น อาจาโร กรุณา โอนเงิน เข้าบัญชี ธนาคาร ทหารไทย สาขาตลาดสี่มุมเมือง รังสิต ชื่อบัญชี มูลนิธิพระอาจารย์ ฝั่น อาจาโร เลขที่บัญชี 099-2-12038-6 (ต้องการใบอนุโมทนา โปรดติดต่อ วิโรจน์ ตังเดชะหิรัญ : FAX 02-3761877)

http://phraphan.com/story_philanthropic.htm

. . . . . . . . .