ประวัติโดยสังเขป พระมงคลเทพมุนี (สด)

ประวัติโดยสังเขป พระมงคลเทพมุนี (สด)
หลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ครบรอบ 120 ปีเกิด

เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ 10 ตุลาคม 2427 ตรงกับวันศุกร์ แรม 6 ค่ำ เดือน 11 ปีวอก ฉศก
จุลศักราช 1246 ณ.บ้านสองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี บ้านตำบลนี้อยู่ฝั่งใต้ตรงกันข้ามกับวัดสองพี่น้อง เป็นบุตร
นายเงิน นางสุดใจ มีแก้วน้อย สกุลของท่านทำการค้ามีพี่น้องร่วมมารดาบิดา 5 คน 1. นางดา เจริญเรือง 2. เจ้าคุณมงคล
เทพ มุนี (สด) มีแก้วน้อย 3. นายใส มีแก้วน้อย 4. นายผูก มีแก้วน้อย 5. นายสำรวย มีแก้วน้อย อุปสมบทเมื่ออายุย่าง 22 ป
ี เมื่อ เดือนกรกฏาคม 2449 ต้นเดือน 8 ณ. วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี มีฉายาว่า จนฺทสโร พระอาจารย์ดี
วัดประตูศาล อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เป็นพระอุปัชฌายะ พระครูวิญญานุโยด (เนียง อินทรโชโต) เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พระอาจารย์ โหน่งอินทร สุวรรณโน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ คู่สวดอยู่วัดเดียวกันสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
เมื่ออุปสมบทแล้ว จำพรรษาอยู่ที่วัดสองพี่น้อง 1 พรรษา ปวารณาพรรษาแล้วเดินทางมาจำพรรษา ณ.วัดพระเชตุพน
กรุงเทพฯ เพื่อเล่าเรียน ธรรมวินัยต่อไป สมเด็จพระวันรัต (ติสสทตตเถร) วัดพระเชตุพน ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอ ภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี ในยุคนั้นตรงกับ พ.ศ.2459 แต่งตั้งให้หลวงพ่อวัดปากน้ำเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา หลวงพ่อวัดปากน้ำได้ พัฒนาวัดปากน้ำภาษีเจริญให้เจริญเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนมาจนถึงทุกวันนี้ หลวงพ่อ
วัดปากน้ำ ได้สมณศักดิ์เป็น พระครูสัมณธรรมสมาทานตั้งแต่ พ.ศ. 2464 นับเป็นเวลา 28 ปี ได้รับพระราชทานสมณ ศักดิ์เป็นพระราชาคณะสามัญที่ พระภาวนาโกสนเถระถือพัดยอดพี้นขาวอันเป็นตำแหน่งวิปัสสนาธุระ พ.ศ.2492
พ.ศ.2494 ได้รับพระราชทานพัดยศเทียบเปรียญ พ.ศ.2498 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้น ราชมีพระราชทินนามว่า พระมงคลเทพมุนี มรณภาพ พ.ศ. 2502 เวลา 15.05 น. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ อายุ 75 ปี
บวชอยู่ 53 พรรษา ในปี 2547 ครบรอบ 120 ปีเกิด

” คำสอนของหลวงพ่อวัดปากน้ำ ” กล่าวว่าผู้ปฏิบัติคนใดเห็นธรรมด้วยปัญญาของตนท่านบอกว่าได้ธรรมกาย

วัตถุประสงค์

เพื่อนำรายได้สมทบทุนสร้างวิทยาลัยสงฆ์ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นการเจริญรอยตามการสร้างมหากุศล
เหมือนดังหลวงพ่อวัดปากน้ำในอดีตท่านสร้างวัตถุมงคลวัดปากน้ำ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนเช่าบูชาสักการะ เพื่อความเป็น
สิริมงคลนั้นได้รวบรวมทุนทรัพย์ สร้างโรงเรียนปริยัตธรรม อันเป็นสถานศึกษาของพระภิกษุสามเณรนับว่าเป็นการสร้าง
ปัญญาแก่คน โดยหลวงพ่อถือคติว่าเมื่อสร้างคนได้แล้วสิ่งอื่นๆจะตามมาเองภายหลัง

เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือได้สร้าง
วัตถุมงคลหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญให้กับพระเทพรัตนกวี จำนวน 500,000 องค์ ให้ประชาชนบูชาองค์ละ 200 บาท
เพื่อนำรายได้ทั้งหมดจัดสร้างหอสมุด หลวงพ่อสดวัดปากน้ำ

พระเทพรัตนกวี ประธานฝ่ายสงฆ์ รองเจ้าคณะภาค 5 เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก
พลเอก ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานการจัดสร้าง

เหรียญหยกย้อนยุค
เหรียญถวายภัตตาหาร

หลวงพ่อพระมงคลเทพมุนี (สด) ได้สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2501 เพื่อแจกเป็นที่รำลึกแก่ผู้ที่มาทำบุญถวาย
ภัตราหารมีทั้งเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง กะไหล่ทอง สำหรับเหรียญหยกรุ่นสร้าง ” สร้างวิทยาลัยสงฆ์ ” นี้ได้สร้าง
ย้อนยุคแบบเดียวกับเหรียญถวายภัตราหาร เพียงแต่ด้านหลังได้เปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมกับเนื้อหยกและความสวยงาม
และมีคำภาวนา ” สัมมาอะระหัง ” อยู่ด้านหลังปิดด้วยทองคำ

พระพิมพ์สมเด็จเนื้อหยก
สมเด็จเนื้อผง รุ่นสร้างวิทยาลัยสงฆ์

พระพิมพ์สมเด็จ รุ่น 1 วัดปากน้ำ

สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2493 มีจำนวน 84,000 องค์ ซึ่งเท่ากับจำนวนพระธรรมขันธ์ โดยหลวงพ่อปรารภ
ว่าต้องการจะรวบรวมจตุปัจจัยที่ได้ในการนี่นำมา เพื่อสร้างโรงเรียนปริยัติธรรม โดยได้เริ่มสร้างพิมพ์ขึ้นประมาณกลาง
เดือน 7 ก่อนเข้า พรรษา 1 เดือน เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็ได้เริ่มทำพิธีพุทธานุภาพ ตามหลักวิชาธรรมกายด้วยตัวของท่านเอง
ตลอดพรรษา คือ ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ไปจนถึงขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 รวม 3 เดือน

สำหรับสมเด็จเนื้อหยก ได้สร้างตามแบบพระผงวัดปากน้ำรุ่นสร้างวิทยาลัยสงฆ์ มีคำภาวนา ” สัมมาอะ
ระหัง ” อยู่ด้านหลังปิดด้วยทองคำ หยก เป็นอัญมณีล้ำค่า ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นสิริมงคลแก่ผู้ได้ครอบครองทำให้ชีวิตเจริญ
รุ่งเรือง มั่งคั่ง มีโชคดี มีอายุยืนยาวร่มเย็นเป็นสุขหลายพันปีมาแล้ว หยก เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก นำหยกมาสร้างพระ
พุทธรูปบูชาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ

วัตถุมงคลหลวงพ่อวัดปากน้ำ

สร้างขั้นด้วยการทำพิธีพุทธานุภาพตามหลักวิธีการสร้างพระของหลวงพ่อวัดปากน้ำมีกระทำให้สำเร็จ
ขึ้นด้วยวิธีทำสมาธิภาวนาตามหลักวิชาธรรมกายของท่าน จึงคงความศักดิ์สิทธิ์ มีคุณานุภาพ เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชน
ทั่วไป โดยอดีตหลวงพ่อท่านได้สร้างพระขึ้นมามอบให้แก่ผู้ที่มาทำบุญ เพื่อสมทบทุนสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม ด้วย
ว่าในปี พ.ศ. 2493 หลวงพ่อได้ดำเนินการสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้นมาหลังหนึ่ง เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียน
ศึกษาสำหรับ พระภิกษุ สามเณร โดยมีหลวง วิศาลและ ผ.อ. หลวง บุรกรรม โกวิทย์ เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
โดยเชิญ ฯพณฯ จอมพล ป และท่านผู้หญิง ละเอียด พิบูลสงคราม มาเป็นผู้วางศิลาฤกษ์ หลวงพ่อตั้งชื่อโรงเรียนหลังนี้ว่า
” โรงเรียน ภาวนานุสนธิ ” นับเป็นโรงเรียนปริยัติธรรมที่ใหญ่โตที่สุดในสมัยนั้น วัตถุมงคลรุ่นสร้างวิทยาลัยสงฆ์นี้กระทำ
พิธีพุทธานุภาพเช่นเดียวกัน

พระวัตถุมงคลวัดปากน้ำ เมื่อได้รับมาแล้วนำมาปฏิบัติดังนี้

ก่อนบูชาให้บูชาพระรัตนตรัยก่อนแล้วภาวนาว่า ” สัมมาอาระหัง ” เป็นประจำก็จะบังเกิดผลดีเพื่อความ
เป็นสิริมงคลกับตัวท่าานเองและครอบครัว

http://www.siristore.com/products/Sod_2.asp

. . . . . . . . .