คติธรรม – คำสอนหลวงตามหาบัว

คติธรรม – คำสอนหลวงตามหาบัว

“ถ้าทำด้วยความระมัดระวัง ความบกพร่องแม้มีก็ไม่มาก ฉะนั้นสติจึงสำคัญและมาอันดับหนึ่ง
ปัญญามาที่สอง การทำบุญตักบาตรเป็นความดี เป็นบุญแก่จิตใจ เมื่อมีโอกาสพอทำได้เมื่อไร
จึงควรทำเสมอ”

“ไปที่ใหนก็อย่าลืมพุทโธภายในใจ ให้พุทโธ ๆ เสมอไป ใจจะสงบเอง เป็นสุขอยู่กับตัว
ตลอดกาลสถานที่”

“การระวังตัวเองนั้นถูกต้องแล้ว ส่วนมากมักระวังแต่ผู้อื่น สิ่งอื่น ไม่ย้อนมาระวังตัวเอง
ซึ่งเป็นตัวการสำคัญบ้างเลย จึงมักผิดพลาดอยู่บ่อย ๆ ธรรมะท่านสอนให้ดูตัวเอง ระวังตัวเอง
จะได้เห็นความบกพร่องของตัวเองแล้วแก้ไขไปเรื่อย ๆจนสมบูรณ์ได้ จึงขออนุโมทนาด้วยนะ”

“ใจเราถ้าเฝ้าสังเกตดูอยู่โดยสม่ำเสมอกับการประกอบกิจทั้งปวง ย่อมจะมีวันรอบคอบไปด้วย
กับงาน ไม่บกพร่องทั้งใจและงาน จนกลายเป็นความเคยชินต่อการระวังรักษา”

“การไปทำบุญปกติย่อมไม่ขาดทุน มีแต่ได้กำไรทางจิตใจโดยถ่ายเดียว”

http://www.buddhaknowledge.org/th/?

. . . . . . . . .