คำแนะนำการปฏิบัติกรรมฐาน โดย ครูบาน้อย วัดศรีดอนมูล อ.สารภี เชียงใหม่

คำแนะนำการปฏิบัติกรรมฐาน โดย ครูบาน้อย วัดศรีดอนมูล อ.สารภี เชียงใหม่

ได้มีโอกาสได้คำแนะนำการปฏิบัติกรรมฐาน จาก ท่านครูบาน้อย วัดศรีดอนมูล อ.สารภี เชียงใหม่ จึงขอนำมาเผยแพร่ให้ทุกท่านทราบ เผื่อจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เริ่มปฏิบัติค่ะ

คำแนะนำการปฏิบัติกรรมฐาน
โดย ครูบาน้อย วัดศรีดอนมูล อ. สารภี จ. เชียงใหม่

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะติปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ (กราบ)

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ (3 จบ)

นะโมพุทธายะ นะโมธัมมายะ นะโมสังฆายะ อัปปะมาโน พุทโธ อัปปะมาโน ธัมโม อัปปะมาโน สังโฆ
พุทโธ เมนาโถ ธัมโม เมนาโถ สังโฆ เมนาโถ พุทโธ คาระโว ธัมโม คาระโว สังโฆ คาระโว
กัมมัฏฐานัง เม นาถัง กัมมัฏฐานะ ทายะ กายะ จริโย เม นาโถ
ภาวนากัมมัง สมาทิยามิ เสนาสะนัง สมาทิยามิ ปะฐะวิงกะ สมาทิยามิ

กริยาอันไหว้ของข้าพระพุทธเจ้า จงมีแด่พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้าเถิด พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า พระกรรมฐาน และครูบาอาจารย์ผู้ให้กรรมฐาน จงเป็นสรณะที่พึ่งของข้าพระพุทธเจ้า บัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอเจริญภาวนาซึ่งวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งวิปัสสนาญาน และอริยมรรคญาน เจ้าดวงประเสริฐ จงมาบังเกิดในจิตใจของข้าพระพุทธเจ้า ในอิริยาบทอันข้าพระพุทธเจ้าได้นั่งภาวนานี้แด่เทอญ

พระคาถาชนะมารทั้งห้า
ปัญจะมาเร ชิโนนาโถ ปัตโตสัมโพธิมุตตะมัง จัตตุสัจจัง ปะกาเสสิ ธัมมะจักกัง ปะวัตตะยิ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหนตุ เม ชัยยะมังคะลัง (ว่า 3 จบ)

ต่อไป ให้นั่งขัดสมาธิ (หรือนั่งพับเพียบ หรือนั่งเทพพนม) สองมือวางบนตัก มือขวาทับมือซ้าย หลับตา หุบปาก ลิ้นจรดเพดานปาก จิตจับที่ปลายจมูก ใช้คำภาวนาว่า “พุทโธ” โดยเมื่อลมหายใจเข้าว่า “พุท” ลมหายใจ ออกว่า “โธ” ทำไปเรื่อย ๆ ให้ถือแนวทางมัชฌิมาปฏิปทา (ทางสายกลาง ไม่ตึงเกินไป และไม่หย่อนเกินไป) ให้พยายามปฏิบัติเรื่อย ๆ บ่อย ๆ ทุกวัน อย่าหยุด
เมื่อออกจากสมาธิภาวนา ให้แผ่เมตตาหลังภาวนาแล้ว ดังนี้

อิทัง ภาวะนากัมมัง นิพพานะปัจจะโย โหนตุ เม นิจจัง
ขอผลบุญแห่งการภาวนาที่ข้าพระพุทธเจ้าได้จำเริญแล้วนี้ จงไปบรรลุถึงท่านผู้มีอุปการคุณทั้งหลาย มีมารดา บิดา ครูบาอาจารย์ ผู้บังเกิดเกล้าของข้าพระพุทธเจ้าเป็นต้น ตลอดถึงเพื่อนเกิดก็ดี คนแก่ก็ดี คนเจ็บก็ดี เพื่อนตายก็ดี และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงได้รับผล และเสวยผลบุญ ให้พ้นจากทุกข์ ถึงสุขตามควรแก่ฐานะ ทุกท่าน ขอสรรพสัตว์ทั้งหลาย จงอยู่เป็นสุข อย่าได้มีเวรมีภัยซึ่งกันและกันเลย
อโรคยา ปรมาลาภา สันตุฏฐิง ปรมังทานัง วิสาสา ปรมาญาติ นิพพานัง ปรมังสุขขัง

บทมหาลาภ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ (3 จบ)
อิติปิโส ภะคะวา อะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระนะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวา ติ
ธะธะธะ โลโลโล สะสะสะ โสโสโส นะโมพุทธายะ (รำลึกถึงหลวงปู่ศุข และครูบาเจ้าศรีวิชัย)
เมื่อทำอานาปานสติ (นั่งสมาธิ) หายใจเข้าภาวนาว่า “อรหัง” หายใจออกภาวนาว่า “พุทโธ”
________________________________

http://www.larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/001170.htm

. . . . . . . . .