ประวัติวัดท่าจำปี (ครูบาดวงดี)

ประวัติวัดท่าจำปี

วัดท่าจำปี เป็นวัดเก่าแก่หนึ่งในล้านนา สร้างเมื่อใด โดยผู้ใดไม่มีหลักฐานปรากฏชัดเจน แต่เป็นวัดที่ตั้งอยู่ที่บ้านท่าจำปีมาเป็นเวลานานมาก ก่อนที่หลวงปู่ครูบาเจ้าดวงดีจะถือกำเนิดเป็นเด็กชายในหมู่บ้านแห่งเดียวกันนี้
วัดท่าจำปี นับเป็นวัดใหญ่เป็นที่พึ่งของชาวบ้านท่าจำปีมาโดยตลอด แม้ในบางห้วงเวลาวัดท่าจำปีจะร้างพระสงฆ์อยู่เป็นประจำ แต่ก็มีพระเถระผู้ใหญ่ผลัดเปลี่ยนมาจำพรรษา ปฏิบัติธรรม และช่วยทำนุบำรุงดูแลปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้างในวัดเสมอมา
วัดท่าจำปี ได้รับการประกาศตั้งเป็นวัดจากทางราชการ เมื่อปีพ.ศ.๒๔๑๙ หรือเมื่อ ๑๓o ปีมาแล้ว สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา(ขึ้นทะเบียนเป็นวัด) เมื่อหลวงปู่ครูบาเจ้าดวงดี ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้น ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา สร้างพระอุโบสถของวัดเสร็จในวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๖

วัดท่าจำปีตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๔ บ้านท่าจำปี(ต้นหัด) หมู่ที่๘ ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดเขตกว้าง ๒oเมตร ยาว๔oเมตร ปัจจุบันประเภทวัดเป็นพัทธสีมา มีโฉนดที่ดินสามแปลง รวมเนื่อที่ ๙ ไร่ ๒ งาน ๓o ตารางวา มีอาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย

๑. อุโบสถ
๒. วิหาร
๓. พระเจดีย์เก้ายอด
๔. วิหารพุทธไสยาสน์
๕. วิหารพระพุทธรูปหยกขาว
๖. วิหารพระสังกัจจายน์
๗. วิหารไม้สักทอง ๘. ศาลาบำเพ็ญบุญ
๙. ศาลาการเปรียญ
๑o. หอพระไตรปิฏก
๑๑. มณฑป
๑๒. กุฏิสงฆ์
๑๓. ศาลานอนจำศีล
๑๔. กำแพง

ตลอดเวลาที่ผ่านมา วัดท่าจำปีมีพระภิกษุอยู่ประจำ และเว้นว่างไม่มีผู้ดูแลอยู่เป็นครั้งเป็นคราว แม้วัดจะมีอายุเก่าแก่ยาวนานแต่เท่าที่สืบย้อนไปได้ มีพระเถระผู้ใหญ่ซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ๕ รูปดังนี้

๑. ครูบาโปธิมา
๒. ครูบาพรหมมา
๓. ครูบาสิงหะ
๔. ครูบาโสภา
๕. พระสุภัทรศีลคุณ(หลวงปู่ครูบาเจ้าดวงดี สุภัทโท) เป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๑ จนถึงปัจจุบัน นับได้ ๕๙ปี

ในปัจจุบัน วัดท่าจำปีถือเป็นวัดประจำหมู่บ้านท่าจำปี เป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นที่พึ่งในการศึกษา ปฏิบัติธรรมของชาวพุทธที่ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และเป็นศูนย์กลางกานชุมนุมสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวบ้านในท้องถิ่น ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวไทยโดยทั่วไป…

http://www.krubaduangdee.com/wat-history.htm

. . . . . . . . .