สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง (ครูบาเหนือชัย)

สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2 ธรรมราชา อันเป็นมหามงคลยิ่งของปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ

สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง ร่วมกับทุกภาคส่วนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2 ธรรมราชา เพื่อเป็นการร่วมกันฟื้นคืนสิ่งแวดล้อมรักษาต้นน้ำในพื้นที่ตามแนวชายแดน ณ บริเวณภายในบริเวณสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 พระครูบาเหนือชัย โฆษิโต เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง นายพงษศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำคณะร่วมกันทำพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2 ธรรมราชา ในปี 2556 เป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ทรงเจริญพระชันษาครบ 100 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ ณ ภายในบริเวณสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทองแห่งนี้ เป็นพื้นที่ปฏิบัติธรรม และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม (UNSEETHAILAND) หรือที่เรียกกันว่า วัดพระขี่ม้าบิณฑบาต
พระครูบาเหนือชัย โฆษิโต เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง กล่าวสัมมาอะระหังว่า ในการจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2 ธรรมราชา ครั้งนี้เพื่อเป็นการฟื้นคืนสิ่งแวดล้อมรักษาต้นน้ำในพื้นที่ โครงการแก้ไขปัญหาที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ถ้ำป่าอาชาทอง และเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สองมหาราชาผู้ทรงธรรม ของคนไทยทั้งแผ่นดิน โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ป่าไม้ อุทยาน นักเรียน นักศึกษา อาสาสมัคร ภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมพิธีปลูกป่าครั้งนี้ด้วย จึงเป็นที่มาของโครงการเฉลิมพระเกียรติ 2 ธรรมราชา ในปี พ.ศ. 2556 เป็นมหามงคลยิ่งของปวงชนชาวไทย ซึ่งมีพื้นที่ปลูกป่าจำนวนทั้งสิ้น 800 ไร่ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่โครงการโดยพระสงฆ์เป็นแกนนำ และเสริมสร้างคุณธรรมปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาป่าไม้ ฟื้นฟูพื้นที่โครงการให้เป็นสถานที่ศึกษาธรรมชาติ ส่งเสริมศาสนา จริยธรรม อำนวยประโยชน์แก่ชุมชนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นการป้องกันการบุกรุกทำลายป่า มีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ อีกด้วย

http://region3.prd.go.th/ct/news/viewnews.php?ID=130829130848

. . . . . . . . .