พิธีนิโรธกรรม โดย ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต

พิธีนิโรธกรรม โดย ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต

นิโรธกรรม เป็นการเข้ากรรมของภิกษุในล้านนา ซึ่งเป็นการปฏิบัติขัดเกลากิเลสให้เบาบาง ลงได้เป็นพิธีกรรมแบบผสมผสาน ระหว่างนิโรธกรรมกับธุดงควัตร เป็นนิโรธกรรมสมมติสงฆ์ที่ ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทยได้ปฏิบัติมาก่อน และเป็นแบบอย่างใ ห้ แก่พระภิกษุใน ล้านนาได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

พิธีการนิโรธกรรม เป็นการตั้งจิตใจให้มั่นคงจากนั้น ภายใน 3-5-7-9 วัน จะไม่ฉันอาหาร ฉันเพียงแต่น้ำที่อยู่ในบาตรขังตัวเองอยู่ในกุฏิหรือกระท่อมที่จัดสร้างขึ้นกว้าง 5 วา ยาว 5 วา มีประตูปิดเปิด
ความหมายการเข้านิโรธกรรม คือ
เข้า 3 วัน เปรียบหมายถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
เข้า 5 วันคือพระเจ้าห้าพระองค์ พระกะกุสันโธ โกนาคะมะโน กัสสะโป โคตะโมอริยเมตเตยโย
เข้า 7 วัน คือ พระอภิธรรม 7 คัมภีร์ สังวิทา ปุกะยะปะ
เข้า 9 วัน คือ พระนวโลกุตรธรรมเจ้าเก้าประการ มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1นิโรธ คือ ความดับทุกข์ ดับตัณหาได้สิ้นเชิง อันหมายถึงพระนิพพาน เป็นคุณสมบัติของพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายและเป็นที่ปรารถนาของนักปฏิบัติที่ พึงเข้าถึงให้ได้การปฏิบัติเข้าออกนิโรธกรรม
ซึ่ง ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ ได้ทำการเข้านิโรธกรรมเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 และออกนิโรธกรรมเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 เป็นเวลา 9 วัน

http://www.bokboontoday.com/

. . . . . . . . .