บทขอขมากรรมร้อยกรอง ครูบาอริยชาติเจ้า จ.เชียงราย

บทขอขมากรรมร้อยกรอง ครูบาอริยชาติเจ้า จ.เชียงราย

เป็นบทร้อยกรองที่มีความชัดเจนและสละสลวย ในแง่ของการใช้ภาษา โดยคัดลอกมาจากหนังสือสวดมนต์ฉบับชาวบ้านโดยอ.อุดมชัย อมรวิกัยกุล ดูแลโดย ครูบาอริยชาติเจ้า จ.เชียงราย ครับ อ่านแล้วชอบการนำภาษามาถ่ายทอดด้วยบทร้อยกรอง..ขออนุโมทนาบุญกับผู้แต่งด้วยนะครับ..

คำขอขมากรรมต่อพระรัตนตรัย
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 3 จบ
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะ เยนะ กะ ตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเตฯ

กรรมอันใดที่ข้าฯน้อยพลั้งพลาดผิด
ทั้งนึกคิด มีจิต อกุศล
ปฏิบัติมิจฉาหลงลืมตน
ไม่ดำรง ในจิต กายวาจา
ลูกพลั้งพลาด รู้เท่า ไม่ถึงการณ์
ไม่รู้ความ ปฏิบัติ ไม่เหมาะสม
ขอสมาต่อเอกองค์พุทธโคดม
ด้วยอารมณ์ สำนึกได้ ในเวรกรรม
ลูกขมาไปถึงองค์พระธรรม
ขมากรรม ไปถึง ภิกษุสงฆ์
ขมาแม้ เทพไท้ ทั่วสากล
ขมาคน ที่ลูกพลั้ง สร้างเวรกรรม
ขอเหล่าท่าน ทุกท่าน ที่เอ่ยนาม
อย่าเอาความ เมตตา กันสักหน
ให้ข้าน้อย ขอขมา ต่อหมู่ชน
ทุกผู้คน รวมไปถึง ยมบาล
ท่านเจ้ากรรม นายเวร ทั้งครูบา
แลอาจารย์ ผู้เคย ได้ พร่ำสอน
โปรดยกโทษ แก่ข้า ผู้อุทธรณ์
ด้วยบทกลอน ต่างเทียนแพ ไหว้สมา
กายมโน วจีกรรม ที่ข้าน้อย
อีกเศษร้อย กรรมเวร ที่เหลวไหล
มาบัดนี้ ขอขมา ด้วยกายใจ
ขอท้าวไท เทพพรหม โปรดเมตตา
อโหสิต่อ กรรม เวรทั้งหมด
จนหมดจด เปรียบได้ กับผ้าขาว
ต่อจากนี้ จะไม่มี ราคี คาว
เปรียบเช่นดาว ที่สาดแสง กลางสกล
หากมาตรแม้ ถึงคราว ชีวิตดับ
ขอจิตจับ พระนิพพาน อย่าลืมหลง
มีสติอยู่เป็นฐาน อย่างมั่นคง
และมุ่งตรง อมตะ นฤพาน

ข้าพเจ้าขอกล่าวคำขออโหสิกรรมต่อพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์..พระปัจเจกพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์เจ้า พระธรรมเจ้า และพระอริยะสงฆ์เจ้าทุกๆ พระองค์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายที่ข้าพุทธเจ้าได้กระทำผิดไปด้วย วจีกรรม กายกรรม มโนกรรม ทั้งที่รู้เท่าถึงการณ์ก็ดี รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี ปฏิบัติได้ก็ดี ปฏิบัติไม่ได้ก็ดี ระลึกได้ก็ดี ระลึก ไม่ได้ก็ดี ขอพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้า พระโพธิ์สัตว์เจ้า พระธรรมเจ้า พระอริยะสงฆ์เจ้า ทุกๆพระองค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ขอท่านโปรดอดโทษอโหสิกรรมให้แก่ข้าพุทธเจ้าตราบเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญฯ

http://archive.wunjun.com/freeastrothailand/4/103.html

. . . . . . . . .