งานปรับปรุงพระศาสนา

งานปรับปรุงพระศาสนา

งานของอาตมานี้ อย่าลืม หลวงปู่ก็ดี อาตมาก็ดี ไม่ใช่มาแค่รักษาโรค มาแค่เทศน์เท่านั้น การรักษาโรคนั้นพรหมธรรมดาเขาก็รักษาได้ ซึ่งท่านก็รู้เห็นกันมีกันอยู่มากมาย แต่การมานี้มีหลักในการทำงาน คือมาเพื่อปรับปรุงพระศาสนาให้ดีขึ้น เพื่อให้มนุษย์เข้าซึ้งในแก่นของศาสนา ไม่ใช่เพียงกระพี้ของศาสนาในทุกวันนี้

…สมองอย่างอาตมาก็ดี สมองอย่างหลวงปู่ก็ดี ล้วนแต่เคยกู้ความอยู่รอดของประเทศมาแล้วทั้งนั้น ยุคอโยธยา หลวงปู่ได้ช่วยแก้ปริศนาธรรมที่ประเทศลังกาเอามา เพื่อจะมายึดครอง

๑๖ ตุลาคม ๒๕๑๔

งานเพื่ออนาคต

งานของสำนักปู่สวรรค์นั้นไม่ใช่งานเพื่อปัจจุบัน งานของสำนักปู่สวรรค์เป็นงานเพื่ออนาคต คือเมื่อพุทธกาลล่วงไปแล้ว ๓๐๐๐ ปี มนุษย์ในยุคนั้นจะมาศึกษาเรื่องสำนักปู่สวรรค์กัน เพราะฉะนั้นให้ทำเป็นหลักฐานทิ้งร่องรอยเอาไว้กระจายให้ทั่ว เพื่ออนุชนรุ่นหลังที่จะค้นคว้าศึกษาได้ง่าย นี่เป็นสิ่งที่อาตมาต้องการ

๓๐ ตุลาคม ๒๕๑๔

ข้อความเหล่านี้ท่านจะเชื่อหรือไม่ เป็นสิทธิเสรีภาพของท่าน

สำนักปู่สวรรค์

สำนักปู่สวรรค์ เป็นสำนักที่โลกวิญญาณตั้งขึ้นในโลกมนุษย์ มิใช่พวกเราที่เป็นสานุศิษย์คิดจะตั้ง หากแต่ได้แต่งตั้งขึ้นโดยมติของโลกวิญญาณ หรืออีกนัยหนึ่งมติ ๓ โลก คือ พรหมโลก เทวโลก นรกโลก โดยมีองค์พระโพธิสัตว์ คือสมเด็จพระสังฆราชคูรูปาจารย์ แห่งกรุงอโยธยาหรือหลวงปู่ทวด (เหยียบน้ำทะเลจืด) เป็นประธาน

หลวงพ่อสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) พรหมรังสี เป็นองค์อำนวยการ และท้าวมหาพรหมชินนะปัญจะระ เจ้าแห่งพิธีการของโลกวิญญาณ พระนามของท่านมีประวัติเกี่ยวพันกับพระคาถาชินบัญชรของหลวงพ่อสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) พรหมรังสี ท่านได้รับเชิญมาร่วมดำเนินงาน ณ สำนักนี้ด้วย สำนักแห่งโลกวิญญาณ คือ สำนักปู่สวรรค์นี้ได้ตั้งขึ้นในโลกมนุษย์อย่างเป็นทางการ เริ่มตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๐๙ เมื่อวันวิสาขบูชา

วัตถุประสงค์ในการตั้ง “สำนักปู่สวรรค์”

ความจริงมีอยู่ว่า โลกมนุษย์นี้เป็นสื่อกลางของการใช้กรรมของเหล่าวิญญาณ และโลกมนุษย์นี้อยู่ในความควบคุมของโลกวิญญาณ คราวใดที่กลียุคอุบัติขึ้นในโลกมนุษย์ โลกวิญญาณจะส่งบรมศาสดามาปฏิสนธินำหลักแห่งความดีมาประกาศแก่มวลมนุษย์

เพื่อยกระดับจิตของมวลมนุษย์ซึ่งจะขจัดหรือบรรเทาความทุกข์ยากอันเนื่องแต่กิเลสตัญหาของมนุษย์ให้เบาบางลง และช่วยให้มนุษย์ชาติอยู่เย็นเป็นสุข บรมศาสดาที่มาปฏิสนธิต่างยุคต่างสมัยกันก็ได้มาเป็นต้นกำเนิดแห่งศาสนาต่างๆ ที่มนุษย์ได้รู้จักและยึดถือเป็นหลักทางใจกันมาตราบเท่าทุกวันนี้

สำนักปู่สวรรค์ตั้งขึ้นโดยมติของโลกวิญญาณ ซึ่งประกอบด้วย พรหมโลก เทวโลก นรกโลก ปรารถนาที่จะขัดเกลากิเลสแห่งความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ในยุคนี้อันเป็นกลียุคให้เบาบางลง ก่อนที่บรมศาสดาองคืพระศรีอริยะเมตไตรยจะเสด็จลงสู่โลกมนุษย์

คำว่า”สำนักปู่สวรรค์” หมายถึงสำนักแห่งบรมครูจากสรวงสวรรค์ (“ปู่” มาจากคำว่า”ปู่ครู” หมายถึงบรมครู)มติโลกวิญญาณมอบให้พระวิญญาณอันบริสุทธ์ของพระโพธิสัตว์หลวงปู่ทวด (เหยียบน้ำทะเลจืด) เป็นประธานดำเนินงาน พระวิญญาณอันบริสุทธ์ของพระเถระอมตะ หลวงพ่อสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) พรหมรังสี เป็นองค์อำนวยการ พร้อมทั้งได้อัญเชิญพระวิญญาณอันบริสุทธ์ของท้าวมหาพรหมชินนะปัญจะระ เจ้าแห่งพิธีการของโลกวิญญาณมาร่วมในงานในการโปรดสัตว์ครั้งนี้ด้วย

องค์พระโพธิสัตว์หลวงปู่ทวด (เหยียบน้ำทะเลจืด) ช่วยให้มนุษย์ได้พ้นทุกข์ทางกาย หลวงพ่อสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) พรหมรังสี ช่วยให้มนุษย์ได้พ้นทุกข์ทางใจและเข้าสู่เส้นทางแห่งโลกุตระ สำหรับท้าวมหาพรหมชินนะปัญจะระ เจ้าแห่งพิธีการของโลกวิญญาณนั้น ด้วยพระเมตตาอันสูงสุด ได้ช่วยงานทางด้านพิธีกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพิธีการปลุกเสกอันถูกต้องตามเทวบัญญัติ

อันเป็นผลทำให้เกิดความขลังความศักดิ์สิทธิ์ด้วยฤทธิ์บารมีของเหล่าผู้สำเร็จมรรคผลจากโลกมนุษย์ต่างยุคต่างสมัย เช่น พระโพธิสัตว์หลวงปู่ทวด (เหยียบน้ำทะเลจืด) สมัยศรีอยุธยา หลวงพ่อสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) พรหมรังสี สมัยรัตนโกสินทร์ มหาพรหมชินนะปัญจะระ ศิษย์พระโมคคัลลานะ สมัยพุทธกาล การทำงานของทั้ง ๓ พระวิญญาณในโลกมนุษย์ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนอนุเคราะห์และการวางแผนจากมติของผู้สำเร็จและเทพพรหมแห่งโลกวิญญาณอยู่ตลอดเวลา

การดำเนินงานโปรดสัตว์

โดยที่ยุคนี้เป็นยุคที่กิเลสตัณหาได้ครอบคลุมเหล่ามนุษย์ทั้งหลายทวีขึ้น มนุษย์เข่นฆ่าทำลายกันด้วยกิเลสแห่งความเห็นแก่ตัวจนถึงขีดที่เรียกว่า ”กลียุค” จะทำอย่างไรเล่าจึงจะยุติกิเลสที่ครอบงำเหล่ามนุษย์ทั้งหลายให้เบาบางลง จะทำอย่างไรเล่าจึงจะช่วยให้มนุษย์ชาติในยุคนี้อยู่เย็นเป็นสุขพ้นจากทุกข์ภัยแห่งการเบียดเบียนกันและกัน

โลกวิญญาณได้อนุเคราะห์ร่วมงานกับพระวิญญาณทั้ง ๓ หลายประการเช่น

อันดับแรก บัญญัติตราประจำองค์พระโพธิสัตว์อันเป็นที่รับรู้ของทั้ง ๓ โลก ตราประจำองค์พระโพธิสัตว์สถิต ณ อาคารสถานที่และยานพาหนะใด จะมีเทวดาช่วยพิทักษ์อาคารสถานที่และยานพาหนะนั้นให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติ

ประการสำคัญ ได้มอบเทพ พรหม ซึ่งได้บำเพ็ญสำเร็จจากโลกมนุษย์เป็น กัปๆ กัลป์ๆ จำนวนมากประหนึ่งทัพเทวดาให้ลงมาช่วยร่วมงานกับพระโพธิสัตว์ และช่วยมนุษย์ที่มีกุศลจิต

สำนักปู่สวรรค์ได้ทำพิธีปลุกเสกใบโพธิสัตว์ อันเป็นสัญลักษณ์ขององค์พระโพธิสัตว์หลวงปู่ทวด (เหยียบน้ำทะเลจืด)ที่สร้างขึ้นตามแบบขององค์พระวิษณุ มนุษย์ผู้ใดมีกุศลจิตศรัทธาถวายตัวเป็นสานุศิษย์อัญเชิญใบโพธิสัตว์ไปบูชา ย่อมเป็นวิถีทางนำให้เทพพรหมเหล่านั้นได้ลงมาร่วมงานกับพระโพธิสัตว์ในโลกมนุษย์

สำหรับมนุษย์ผู้อัญเชิญไปบูชานั้น เทวะที่ลงมาประจำใบโพธิสัตว์จะเมตตาคุ้มครองอนุเคราะห์ในปัญหาส่วนตัวที่อธิษฐานขอในทางที่ดีไม่ผิดศีล (เป็นเรื่องๆทีละเรื่อง)ตราบเท่าที่มนุษย์ผู้นั้นสักการบูชาท่านด้วยจิตศรัทธาตามกฎ คืออย่างน้อยวันละ ๒ เวลา เช้าหรือเย็นหรือก่อนนอน ถ้ายิ่งบูชาด้วยจิตศรัทธามากเพียงใด เทวะดาประจำใบโพธิสัตว์จะยิ่งเมตตาอนุเคราะห์ตามอานุภาพแห่งพลังจิตที่มนุษย์ส่งไปกระทบ

พระโพธิสัตว์ยกทัพเทวดามาช่วยมนุษย์แล้ว ขอเหล่ามนุษย์ทั้งหลายจงใช้ปัญญาพิจารณา มนุษย์ผู้ใดปรารถนามีเทวะของพระโพธิสัตว์คุ้มครองและอนุเคราะห์ในเรื่องส่วนตัวแล้ว จงอัญเชิญใบโพธิสัตว์จากสำนักปู่สวรรค์ไปบูชา

เพื่อให้ท่านพิสูจน์การทำงานของเทวะและขณะเดียวกันเป็นวิถีทางที่จะนำให้เทวะทั้งหลายลงมาในโลกมนุษย์ ยิ่งมนุษย์อัญเชิญใบโพธิสัตว์บูชาจำนวนมากก็ยิ่งมีเทวะของพระโพธิสัตว์ลงมาในโลกมนุษย์มาก บุญฤทธิ์และอิทธิบารมีของทัพเทวดาที่ลงมาสู่โลกมนุษย์นี้จะช่วยให้มนุษย์อยู่เย็นเป็นสุข และหากมนุษย์ทั่วทั้งโลกต่างบูชาใบโพธิสัตว์ ด้วยพลังจิตที่เปี่ยมด้วยศรัทธาอย่างแน่วแน่แล้วโลกมนุษย์ในยุคนี้อาจจะเข้าสู่ความสงบได้ ข้อนี้จะเป็นการพิสูจน์การทำงานของโลกวิญญาณการทั้งนี้จะเป็นผลสำเร็จเพียงใดขึ้นอยู่กับความร่วมมือระหว่างมนุษย์

ประการที่สาม สร้างเครื่องรางของขลังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือคุ้มครองมนุษย์ เครื่องรางของขลังจากสำนักปู่สวรรค์ สร้างขึ้นโดยมติของโลกวิญญาณ ด้วยการแผ่รัศมีจากเหล่าผู้สำเร็จและเทพพรหม ทั้งสามโลก จึงพร้อมด้วยฤทธิ์ในด้านต่างๆ คือ

๑.แคล้วคลาด

๒.มหาเมตตา

๓.ศิริมหามงคลอุดมด้วยโชคลาภ

๔.ยามจำเป็นเชิญพระเครื่องหรือตระกรุดแช่น้ำ ตั้งจิตแน่วแน่อธิษฐานขอเป็นน้ำพระพุทธมนต์เทพมนต์บำบัดความป่วยไข้ได้ โดยเฉพาะตระกรุดโทนจากสำนักปู่สวรรค์ประสงค์จะให้มนุษย์ทดลองพิสูจน์ประสิทธิภาพในแง่ของการบำบัดโรคอันเนื่องจากสาเหตุแห่งปัจจุบัน หากไม่หาย ให้สงสัยในแง่ของ โรคอันเนื่องจากอดีตกรรมตามสนอง หรือเนื่องจากวิญญาณพยาบาทหรือวิญญาณแฝง ในกรณีเช่นนี้ ในอดีต เมื่อดวงหลวงปู่ทวด (เหยียบน้ำทะเลจืด) เสด็จผ่านร่างมนุษย์เพื่อบำบัดโรคให้ ได้มีผู้ป่วยไข้หรือหากจำเป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยไปขอรับการรักษาจากพระโพธิสัตว์หลวงปู่ทวด (เหยียบน้ำทะเลจืด) ที่สำนักปู่สวรรค์มีผู้หายเป็นจำนวนมาก

พระโพธิสัตว์หลวงปู่ทวด (เหยียบน้ำทะเลจืด) ช่วยอนุเคราะห์ผู้เจ็บป่วยให้พ้นทุกข์ทางกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคอันเนื่องจากอดีตกรรมหรือวิญญาณแทรกซ้อน ท้าวมหาพรหมชินนะปัญจะระด้วยพระเมตตาท่านได้เสด็จร่วมงาน โดยประทานน้ำมนต์อาบให้แก่ผู้มีเคราะห์หรือป่วยไข้ด้วยสาเหตุแห่งวิญญาณ ส่วนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี ช่วยอนุเคราะห์ผู้ปรารถนาพ้นทุกข์ทางใจเพื่อเข้าสู่โลกุตระ

* งานสำคัญที่ยิ่งใหญ่ ที่โลกวิญญาณกำหนดให้มนุษย์ทั้งหลายจัดทำให้เสร็จในเร็ววัน ก็คือการสร้างองค์สมมติพระบรมโพธิสัตว์ศรีอริยะเมตไตรยบรรจุดินศักสิทธิ์ ๗ ประเทศ แห่งแหลมสุวรรณภูมิ ด้วยความอนุเคราะห์ของโลกวิญญาณ ร่างมนุษย์ผู้เป็นตัวแทนของพระโพธิสัตว์ได้เดินทางไปนำดินจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ๗ ประเทศมาบรรจุลงในองค์สมมติพระบรมโพธิสัตว์ศรีอริยะเมตไตรย เพื่อแก้อาถรรพณ์บรรเทาความทุกข์ยากในดินแดนแห่งแหลมสุวรรณภูมิ และเป็นการรวมดินแดนพุทธศาสนาแห่งแหลมสุวรรณภูมิเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

การเททองหล่อองค์สมมติพระบรมโพธิสัตว์ศรีอริยะเมตไตรยพระเพลากว้าง ๓ ศอก สูง ๓ ศอก บรรจุดินศักดิ์สิทธิ์ ๗ ประเทศแห่งแหลมสุวรรณภูมิ ได้สำเร็จเรียบร้อย ณ เวลาอันเป็นมหาอุดมฤกษ์ ๑๓.๐๐ น. ของวันอาสาฬหบูชา ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๓

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พุทธศักราช๒๕๑๓ ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๙ ณ เวลาอันเป็นมหามงคลฤกษ์ ๙.๐๐ น. ได้อัญเชิญองค์สมมติประดิษฐานบนหน้ามุขของพระตำหนักสำนักปู่สวรรค์

*ท่านผู้สนใจจะทราบรายละเอียดเชิญอ่านหนังสืออนุสรณ์ครบ ๑๐ ปี สำนักปู่สวรรค์

http://dhamma-free.blogspot.com/2011/08/blog-post.html

. . . . . . . . .